“La comunitat ha de fer seva la responsabilitat en salut mental” Pere Bonet

PERE BONET DIRECTOR EXECUTIU DE LA CÀTEDRA DE SALUT MENTAL DE LA UVIC-UCC I ALTHAIA

 

 Amb una dilatada experiència en el camp de la psiquiatria, dirigeix una càtedra en salut mental que planteja un treball transversal per millorar l’atenció i, alhora, generar coneixement…
El Punt Avui, 20 gener 2019
La Fun­dació Alt­haia i l’UVic-UCC han impul­sat la pri­mera càtedra trans­ver­sal de salut men­tal de l’Estat, diri­gida per Pere Bonet.
Per qui­nes cau­ses neix la càtedra?
Diria que per unes neces­si­tats de fun­ci­o­na­ment òbvies en el sen­tit que si volem aten­dre de manera inte­gral les per­so­nes amb pro­ble­mes de salut men­tal ho hem de fer des d’un model inte­gral. Ens omplim la boca sovint d’equips mul­ti­dis­ci­pli­na­ris però costa molt que les àrees tre­ba­llin jun­tes. Les àrees estan molt com­par­ti­men­ta­des. Fem recerca en psi­quia­tria, en tre­ball social, en inserció labo­ral o infer­me­ria però no des d’una visió holística. Amb la càtedra volem inten­tar créixer en aquesta àrea de conei­xe­ment, fer recerca en aquests àmbits, deter­mi­nar qui­nes actu­a­ci­ons donen sen­tit a l’atenció a les per­so­nes i veure quina apli­cació poden tenir…
Tot l’article aquí:

“La comunitat ha de fer seva la responsabilitat en salut mental” _ David Brugué _ Vic _ Salut _ El Punt Avui

afatrac