novembre 30 2021 0Comment

Aportacions de “Gemme Espanya” a la Justícia Restaurativa.

S’ha constituït un grup de treball encarregat de realitzar propostes concretes, integrat per vint-i-dues persones de diverses professions i trajectòries laborals, encara que totes amb formació i extens coneixement dels anomenats MASC i Justícia Restaurativa.

La secció espanyola del Grup Europeu de Magistrats per la Mediació (GEMME Espanya) ha analitzat la implementació al nostre Estat de la Recomanació precitada, i de la Directiva 2012/29/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, per la qual s’estableixen normes mínimes sobre els drets, el suport i la protecció de les víctimes de delictes, així com de l’Estatut de la Víctima del Delicte (Llei 4/2015). En concret, la situació actual a Espanya, la regulació actual i l’obrant en el Projecte de Llei de reforma de la Llei d’Enjudiciament Criminal, així com les possibilitats i els avantatges d’aquesta eina en l’àmbit de la violència de gènere i en la fase d’execució de la pena, específicament en l’àmbit penitenciari. També ha analitzat la formació que hauria de ser exigible als facilitadors i mediadors.

https://mediacionesjusticia.com/wp-content/uploads/2021/11/GEMME-JR.pdf

afatrac