Protocol de prevenció, detecció i intervenció sobre drogues als centres d’educació secundària

Aquest protocol pretén dotar els centres i el professorat d’una eina efectiva de prevenció, detecció i intervenció en l’abordatge del consum de drogues, i alhora estableix un marc comú d’actuació per a tots els centres i afavoreix la coordinació dels diferents agents implicats en un circuit sistematitzat.

Els centres educatius són un marc idoni on implementar estratègies de prevenció del consum de drogues.

Segons les dades epidemiològiques de què disposem, en la majoria de casos, l’inici en el consum d’alguna substància coincideix amb la franja d’edat dels joves que cursen educació secundària obligatòria i postobligatòria.

© Generalitat de Catalunya Edita: Departament de Salut; abril 2016.