Guia de bones pràctiques sobre l’accés a la justícia de les persones amb discapacitat

JURISTES I PERSONES EXPERTES EN DRET ANALITZEN LA GARANTIA DELS DRETS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT.

Aquest llibre reflexiona i analitza la legislació vigent de protecció dels drets d’aquest col·lectiu en temes com l’accés a la justícia, el dret a la tutela judicial, la nova llei de registre civil, la protecció jurídica en l’àmbit notarial, el registre de la propietat, la protecció dels drets en l’àmbit internacional, etc.

https://consaludmental.org/centro-documentacion/guia-buenas-practicas-acceso-justicia-discapacidad/