Recomanacions per reduir el risc de contagi de la CoVID-19 en persones amb malaltia mental

Recomanacions per reduir el risc de contagi de la CoVID-19 en persones amb malaltia mental, ateses en el Sistema Català de Salut.
Actualitzat 11.03.2020

Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut  Pública

Com a recomanació general, s’aconsella evitar el desplaçament de les persones amb malaltia mental als dispositius assistencials de la xarxa de salut mental, sempre que la situació clínica ho permeti, tot preservant l’estabilitat clínica i evitant la descompensació de la malaltia.
El període d’aplicació d’aquestes recomanacions serà inicialment fins el 30 d’abril i estarà sotmès a noves indicacions des del Departament de Salut.

Recomanacions per línies assistencials:
Centres de Salut Mental d’Adults, Centres de Salut Mental Infanto-juvenils i Centres d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències:

1. Es recomana evitar les visites presencials, especialment en aquells pacients ja coneguts i que mantenen una situació clínica estable. En aquests casos, s’aconsella realitzar visites telefòniques i enregistrar el procediment i la informació clínica en els sistemes d’informació.

2. Actuacions en relació a la prescripció farmacèutica d’acord amb el document: Recomanacions per a minimitzar les consultes mèdiques presencials en relació a la renovació de receptes del servei català de la salut. Difós per la Gerència del Medicament de l’Àrea Assistencial del CatSalut.

o Si calgués fer modificacions en la prescripció farmacològica s’haurà de reflectir en el Pla de Medicació. En cas que el ciutadà no disposi del seu pla de medicació vigent, de forma excepcional es podrà adreçar a la farmàcia amb la targeta sanitària (TSI) vigent i el pla de medicació anterior, on es facilitarà la dispensació de la medicació prescita en recepta electrònica.

o Es recorda que hi ha la possibilitat d’obtenir el pla de medicació a través de l’espai digital La Meva Salut, en cas que el ciutadà estigui acreditat: https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/catsalut-la-meva-salut/

3. Es recomana realitzar visites presencials de les persones amb malaltia mental en el seu propi domicili.

4. Es recomana reduir l’activitat de l’equip de salut mental del programa de suport a la primària que es realitza en les Àrees Bàsiques de Salut (p. Ex. grups de suport, activitats psicoeducatives, etc.)

5. Es recomana prioritzar les visites presencials en CSMA/CSMIJ/CAS dels casos nous derivats des de l’equip de salut mental del programa de suport a la primària.

6. Cal evitar, sempre que sigui possible, la derivació als dispositius d’urgències psiquiàtriques hospitalàries.

7. Cal mantenir el protocol vinculat al codi risc suïcidi.

8. Es recomana evitar les sessions de teràpia de grup, sempre que sigui possible.

9. Es recomana evitar les concentracions de pacients en les sales d’espera.

Dispositius de rehabilitació i hospitals de dia. Es recomana valorar en cada cas i intentar reduir l’activitat presencial i les teràpies de grup.

Programa de Seguiment Individualitzat (PSI). Es recomana reorientar la tasca del programa per fer supervisió i atenció de casos en el domicili.

Hospitalització aguts, subaguts i llarga estada. S’apliquen les recomanacions de la resta d’especialitats, intentant reduir les visites de familiars i els permisos de sortida durant els ingressos.

Sempre que sigui possible, es recomana reduir l’activitat de teràpia electroconvulsiva (especialment la de pacients no ingressats).

Es recomana que els Equips Multidisciplinars de Suport Especialitzat en Salut Mental al SEM- EMSE assumeixi tasques de valoració d’emergències i urgències de casos de persones amb malaltia mental en l’entorn extrahospitalari per poder reduir les derivacions a urgències psiquiàtriques hospitalàries per part del SEM.
Les regions sanitàries que tenen contractat aquest servei són: Tarragona, Girona, Metropolitana Nord i Barcelona Ciutat que presta aquest servei a l’Hospitalet, Cornellà i Esplugues.
En cas de sospita d’infecció per coronavirus cal seguir el procediment del Departament de Salut:

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material- divulgatiu/cartell-professionals-procediment-A4.pdf