Recórrer quan assignen percentatges inferiors de discapacitat. Model de reclamació prèvia

Contra la resolució expressa sobre reconeixement de grau de discapacitat que dicti l’Administració, es pot interposar reclamació prèvia a la via jurisdiccional social en el termini de trenta dies hàbils des de la notificació de la mateixa. A l’enllaç podeu veure un model de reclamació prèvia administrativa que podeu fer servir.

L’Administració haurà de contestar expressament la reclamació prèvia en el termini de quaranta-cinc dies (hàbils). Si l’Administració denega la reclamació prèvia mitjançant resolució expressa queda expedita la via judicial i es podrà formular demanda, encara que l’Administració sempre ha de resoldre.

En qualsevol cas si transcorren aquests 45 dies sense resposta per part de l’Administració, podem formular la demanda davant de la jurisdicció social enumerant clarament la pretensió sense que es puguin al·legar fets diferents dels adduïts en la reclamació administrativa prèvia, llevat que s’haguessin produït amb posterioritat a la substanciació d’aquelles.

S’assenyalarà judici, es practicarà la prova i es dictarà sentència
https://www.neurolegal.es/post/c%C3%B3mo-defender-grado-de-discapacidad