Protecció dels drets dels infants amb TEAF al sistema de justícia

La Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets dels Infants és un acord internacional creat el 1989 per protegir la seguretat i el benestar dels nens/es. El principi fonamental de la Convenció és que tots els nens/es són considerats éssers humans amb els seus propis drets individuals.


Infants en el sistema de justícia juvenil  

La Convenció inclou 54 “articles” que descriuen recomanacions per protegir els drets dels infants en diversos contextos. També es publiquen “Comentaris generals” sobre temes especials per ajudar els estats a interpretar i seguir certes recomanacions. El CG24 estableix que:

Els nens/es amb retards en el desenvolupament, discapacitats del neurodesenvolupament o trastorns (per exemple, trastorns de l’espectre autista, trastorns de l’espectre de l’alcohol fetal o lesions cerebrals adquirides) no haurien de formar part del sistema de justícia infantil, fins i tot si han assolit l’edat mínima de responsabilitat penal. Si no s’exclouen automàticament, aquests nens haurien de ser avaluats individualment.

Estan obligats, per llei, a seguir les recomanacions exposades a la Convenció, però a la pràctica, els/les professionals de la justícia poden desconèixer aquests problemes.

Per ajudar a que coneguin aquesta informació, l’associació CanFASD ha llançat una alerta de política on es parla de la rellevància d’aquests documents per a nens/es i joves amb TEAF.

https://us10.campaign-archive.com/?e=035e53325b&u=d0d999df646ecfb32dfb91455&id=213d10fea9